Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- INSTALATOR APĂ CANAL - (1 post)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 23.09.2019, ORA 16.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25.09.2019, ORA 10.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

 

  1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;

- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;

- vârsta de minim 18 ani împliniţi;

- capacitate deplină de exerciţiu;

- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;

- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;

- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

  1. CONDIŢII SPECIFICE:

- INSTALATOR APĂ CANAL -

- orientare către rezultate;

- studii medii;

- capacităţi organizatorice foarte bune;

- abilităţi de comunicare;

- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;

- experienţa în domeniu constituie un avantaj;

- disponibilitate pentru program prelungit.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- CERERE DE ÎNSCRIERE;

- CURRICULUM VITAE;

- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;

- COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE;

- CAZIER JUDICIAR;

- COPIA DIPLOMEI DE STUDII DE SPECIALITATE;

- DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).

                                                                                   

S.C. GIROCEANA S.R.L.

Ing. Marinescu Ovidiu Dacian