Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- ȘOFER AUTOBUZ - (1 post)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 13.01.2020, ORA 14.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.01.2020, ORA 11.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

 1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta de minim 24 ani împliniţi;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
 1. CONDIŢII SPECIFICE:
 • vârsta minimă 24 ani;
 • studii medii;
 • permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional de transport persoane;
 • cartelă tahograf digital;
 • fără abateri în siguranţa circulaţiei;
 • experienţă şi vechime: minim 3 ani în domeniul transportului de persoane;
 1. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:
 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULUM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE;
 • COPIA ATESTATULUI DE TRANSPORT PERSOANE;
 • COPIA CARTELEI TAHOGRAF;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CAZIER RUTIER;
 • COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
 • DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).