Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- ȘOFER AUTOBUZ - (2 posturi)

- TAXATOR - (1 post)

 

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 04.02.2020, ORA 14.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 05.02.2020, ORA 11.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

 1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
  - cetăţenie română şi domiciliul în România;
  - cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
  - vârsta de minim 18 ani împliniţi  (24 ani pentru postul de ŞOFER AUTOBUZ);
  - capacitate deplină de exerciţiu;
  - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
  - îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
  - îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
  - nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  - nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
 1. CONDIŢII SPECIFICE:
  - ŞOFER AUTOBUZ -
  - vârsta minimă 24 ani;
  - studii medii;
  - permis de conducere categoria D;
  - atestat profesional de transport persoane;
  - cartelă tahograf digital;
  - fără abateri în siguranţa circulaţiei;
  - experienţă şi vechime: minim 3 ani în domeniul transportului de persoane;
  - TAXATOR -- orientare către rezultate;
  - studii medii;
  - capacităţi organizatorice foarte bune;
  - abilităţi de comunicare;
  - capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
  - experienţa în domeniu constituie un avantaj;
 1. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:
  - CERERE DE ÎNSCRIERE;
  - CURRICULM VITAE;
  - COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
  - COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE;
  - COPIA ATESTATULUI DE TRANSPORT PERSOANE;
  - COPIA CARTELEI TAHOGRAF;
  - CAZIER JUDICIAR;
  - CAZIER RUTIER;
  - COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
  - DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).

S.C. GIROCEANA S.R.L.