Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- ȘOFER AUTOBUZ - (2 posturi)

Termenul de depunere al dosarelor este 26.02.2020, ora 14.00, la sediul s.c. giroceana s.r.l., str. Semenic, nr. 54, comuna giroc, judeţul timiş - camera 4.

Interviul va avea loc în data de 27.02.2020, ora 11.00, la sediul s.c. giroceana s.r.l., camera 4.

 

 1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta de minim 24 ani;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
 1. CONDIŢII SPECIFICE:
  - ŞOFER AUTOBUZ -
 • vârsta minimă 24 ani;
 • studii medii;
 • permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional de transport persoane;
 • cartelă tahograf digital;
 • fără abateri în siguranţa circulaţiei;
 • experienţă şi vechime: minim 3 ani în domeniul transportului de persoane;
 1. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:
 • Cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • copia permisului de conducere;
 • copia atestatului de transport persoane;
 • copia cartelei tahograf;
 • cazier judiciar;
 • cazier rutier;
 • copia diplomei de studii;
 • decizia de pensionare (dacă este cazul).