Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L. Giroc, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-CONTABIL  ȘEF

Termenul de depunere al dosarelor este 13.03.2015, ora 16:00, la sediul SC GIROCEANA SRL, cam. 4.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.03.2015 ora 15:00, la sediul SC GIROCEANA SRL.

Interviul, va avea loc în data de 18.03.2015, ora 16:30, la sediul SC GIROCEANA SRL. 1.Condiții generale, care trebuie îndeplinite de fiecare candidat sunt :

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.CONDIȚII SPECIFICE:

 • studii economice  superioare, profil economic cu diplomă de licență;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • abilități foarte bune de planificare, organizare și comunicare, respectiv lucrul în echipă;
 • capacitate de analiză și sinteză;

Experiență și vechime: minim 5 ani în domeniul financiar-contabil, cu precizarea că experiența în Contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj.

3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE:

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA ANUMITOR CURSURI;

4.BIBLIOGRAFIE:

    Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
    ORDINUL MFP Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare raportat, la Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003  Codul muncii;
    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
    H.G. nr. 2139/2004 - aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
    O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
    O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
    O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
    Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele finaciar-contabile;
    ORDINUL nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
    Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu actualizările și completările ulterioare;
    Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
    Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
    Lege nr. 85/2006 - privind procedura insolvenţei;
    OMF nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale si tratamentul fiscal al acestora;


01.03.2015
SC GIROCEANA S.R.L.