Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următorului  post:

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 10.04.2015 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.04.2015, ORA 12.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL

1.CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.CONDIȚII SPECIFICE:

 • experiență în domeniu constituie un avantaj;
 • orientare către rezultate;
 • studii medii;
 • capacități organizatorice foarte bune;
 • abilități de comunicare;
 • cunoștințe de operare PC (MS Office: Word, Excell);
 • capacitate de a lua decizii în condiții de stress;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoașterea unei limbi străine, constituie un avantaj;

3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE:

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;