Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 • INGINER INSTALAȚII APĂ CANAL – 1 POST
 • ȘOFER AUTOBUZ – 1 POST

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 26.11.2015 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4.

INTERVIUL ȘI PROBA SCRISĂ ( INGINER )VOR AVEA LOC ÎN DATA DE 07.12.2015, ORA 09.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL


1. CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT :

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți ( 24 PENTRU ȘOFER );
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2. CONDIȚII SPECIFICE:

INGINER INSTALAȚII APĂ CANAL

 • studii superioare absolvite cu diplomă – Facultatea de Instalații;
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu;
 • abilități de comunicare, organizare și coordonare echipă intervenții  apă-canal;
 • posesor carnet de conducere categoria B;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • experiență și vechime:  minim 3 ani în domeniu.

ȘOFER AUTOBUZ

 • vârsta minimă 24 ani;
 • studii medii;
 • fără desfaceri disciplinare;
 • permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional;
 • fără abateri în siguranţa circulaţiei;
 • experiență și vechime: minim 3 ani în domeniul transport persoane;

3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIE PERMIS DE CONDUCERE – PENTU ȘOFER
 • ATESTAT – PENTRU ȘOFER
 • CAZIER JUDICIAR;
 • DOCUMENT JUSTIFICATIV VECHIME ÎN MUNCĂ;