Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- INSTALATOR APĂ CANAL - (1 post)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 07.01.2019, ORA 14.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 09.01.2019, ORA 12.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

 

1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

 - cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

2. CONDIŢII SPECIFICE: 

- INSTALATOR APĂ CANAL -

- orientare către rezultate;
- studii medii;
- capacităţi organizatorice foarte bune;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- experienţa în domeniu: minim 5 ani;
- disponibilitate pentru program prelungit.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE;
- CAZIER JUDICIAR;
- COPIA DIPLOMEI DE STUDII DE SPECIALITATE;
- DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).

S.C. GIROCEANA S.R.L.