• photo07.jpg
  • photo08.jpg
  • photo09.jpg
  • photo05.jpg
  • photo03.jpg
  • photo06.jpg

ANUNȚ ANGAJARE VÂNZĂTOR BILETE ȘI PORTAR

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L. Giroc, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- VÂNZĂTOR BILETE
- PORTAR

Termenul de depunere al dosarelor este 29.01.2015 ora 16:00, la sediul SC GIROCEANA SRL, cam.4.

Interviul va avea loc în data de 05.02.2015 ora 16:00, la sediul SC GIROCEANA SRL.

Interviul se va susține în conformitate ce prevederile legale.

Informații suplimentare: 0745112400, cam. 4.

1.Condiții generale, care trebuie îndeplinite de fiecare candidat sunt :
- cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.CONDIȚII SPECIFICE:

Pentru postul de – VÂNZĂTOR BILETE :

- studii medii;
- disponibilitate pentru program prelungit;

Pentru postul de – PORTAR:

- studii medii;

3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
- COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA ANUMITOR CURSURI;
- COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ ȘI, DUPĂ CAZ, ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII FUNCȚIEI;
- CAZIERUL JUDICIAR;
- ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTORE, ELIBERATĂ CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULĂRII CONCURSULUI DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CĂTRE UNITĂȚILE SANITARE ABILITATE;

08.01.2015


SC GIROCEANA S.R.L.
Director, Ing. Marinescu Ovidiu Dacian

 

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 39 vizitatori online