• photo09.jpg
 • photo08.jpg
 • photo06.jpg
 • photo03.jpg
 • photo07.jpg
 • photo05.jpg

ANUNȚ ANGAJARE

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 • INGINER INSTALAȚII APĂ CANAL – 1 POST
 • ȘOFER AUTOBUZ – 1 POST
 • TAXATOR – 2 POSTURI

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 20.10.2015 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4.

INTERVIUL ȘI PROBA SCRISĂ (INGINER) VOR AVEA LOC ÎN DATA DE 23.10.2015, ORA 12.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL 1. CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT :

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți ( 24 PENTRU ȘOFER );
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2. CONDIȚII SPECIFICE:

- INGINER INSTALAȚII APĂ CANAL –

 • studii superioare absolvite cu diplomă – Facultatea de Instalații;
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu;
 • abilități de comunicare, organizare și coordonare echipă intervenții  apă-canal;
 • posesor carnet de conducere categoria B;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • experiență și vechime:  minim 3 ani în domeniu.

- ȘOFER AUTOBUZ –

 • vârsta minimă 24 ani;
 • studii medii;
 • fără desfaceri disciplinare;
 • permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional;
 • fără abateri în siguranţa circulaţiei;
 • experiență și vechime: minim 3 ani în domeniul transport persoane;

- TAXATOR -

 • experiență în domeniu constituie un avantaj;
 • orientare către rezultate;
 • studii medii;
 • capacități organizatorice foarte bune;
 • abilități de comunicare;
 • capacitate de a lua decizii în condiții de stres;

3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIE PERMIS DE CONDUCERE – PENTU ȘOFER -
 • ATESTAT – PENTRU ȘOFER –
 • CAZIER JUDICIAR;
 • DOCUMENT JUSTIFICATIV VECHIME ÎN MUNCĂ;


BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de inginer instalatii apă-canal


 1. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificata prin O.U. nr. 13/2008, aprobata prin Legea nr. 204/2012;
 2. Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006, modificata prin O.U. nr. 13/2008, aprobata prin Legea nr. 204/2012;
 3. Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007;
 4. Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007;
 5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. H.G.R. nr. 273/1994 privind apobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
 7. H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie si instructiuni de aplicare a H.G.R. nr. 28/2008;
 8. I 9/ 1994 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, mai putin capitolele aferente apei calde de consum;
 9. I 9/1 / 1996 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, idem I 9/1994;
 10. C 56/2002 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de instalatii, Caiet III si IV;
 11. ISO/TR 7474 – Tevi si accesorii din polietilena de inalta densitate;
 12. DIN 8075 – Tevi PE – HD – Cerinte generale de calitate;
 13. Normativele ISCIR C4, C5, C9 si C25
 14. Legea protectiei muncii nr. 90/1998.

 

 

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 15 vizitatori online